برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JSB_Volume 9_Issue 2_Pages 195-207-1

0/001* -0/51±0/19 3/55±0/50 4/07±0/59 وینگیت IL6 (پیکوگرم/میلی لیتر)0/037* -4/85±2/18 13/41±3/97 18/26±6/15 TNFα رست(پیکوگرم/میلی لیتر)0/041* -2/23±1/26 21/80±2/20 24/03±3/46 وینگیت TNFα (پیکوگرم/میلی لیتر)*- معنا داری (05/0P<) نتایج آزمون های تحلیل کوواریانس برای مقایسه مقادیر پس آزمون IL-6،TNF-α Read more…